Zdarza się, że zakupiony przez nas towar nie odpowiada właściwościom o istnieniu jakich byliśmy przekonani. Jeśli nabyliśmy produkt od przedsiębiorcy jako osoba fizyczna, jesteśmy konsumentami, co wiąże się z pewnymi uprawnieniami, z których należy skorzystać w razie wady rzeczy zakupionej. Jeśli jakość towaru nas nie zadawala trzeba skierować do sprzedawcy reklamację. W treści reklamacji trzeba zawrzeć żądanie doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową. Mamy do wyboru żądanie naprawy, wymiany na produkt wolny od wad bądź zwrot całości czy też części ceny – przed obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy. Warto pamiętać, że odstąpić od umowy możemy tylko wówczas, gdy wada jest istotna, czyli np. produkt nie nadaje się do użytku, do jakiego zwykłe jest przeznaczony. Czyli telefon nie dzwoni, mikrofalówka nie działa. Do wad istotnych nie zalicza się m. in. niewłaściwego odcienia koloru rzeczy. Możemy skorzystać z rękojmi za wady rzeczy bądź gwarancji, jeśli została udzielona. Rękojmia dotyczy wszystkich towarów konsumpcyjnych i jest opisana w kodeksie cywilnym w przepisach 558 i następnych. Sprzedawca odpowiada za wady towaru przed okres dwóch lat od jego wydania, w tym przez pierwszy rok reklamacja jest ułatwiona domniemaniem, że wada istniała w chwili wydania towaru. Jeśli w chwili zakupu wiedziałeś o wadzie, reklamacja nie odniesie skutku, sprzedawca jest wtedy zwolniony z odpowiedzialności. Zatem jeśli od razu zaznaczył, iż towar posiada jakąś wadę i w związku z tym cena jego nabycia jest obniżona, oczywistym jest, że nie możesz następnie – już po zakupie – reklamować tej wady. Reklamację najlepiej złożyć na piśmie i wysłać listem poleconym na adres sprzedawcy, bądź złożyć osobiście w jego siedzibie. Jeśli składamy osobiście warto sporządzić dwie kopie i żądać potwierdzenia przyjęcia na jednej z nich. Ważne jest dołączenie paragonu bądź potwierdzenia zakupu, np. faktury czy potwierdzenia transakcji bezgotówkowej. Reklamację trzeba złożyć w ciągu roku od zauważenia wady. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji – po upływie tego terminu przyjmuje się, że uznał reklamację za zasadną. Warto walczyć o swoje prawa. Wspomnieć trzeba także o uprawnieniu do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyny. Termin liczy się od dnia doręczenia towaru.